Valdyba

Doc. Ingrida Vasiliauskienė

Dr.Jaunė Razmienė

Doc. Vilija Andruškevičienė

Prof. Julija Narbutaitė

Dr. Miglė Žemaitienė

Doc. Eglė Bendoraitienė

Iždininkas